^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Вход за потребители

Потребители ONLINE

В момента има 4  гости и няма потребители и в сайта

За нас

Грижата за доброто управление на общите части на сградата, в която живеете включва:
• изготвяне на Правилник за вътрешния ред в жилищна сграда или комплекс от затворен тип;
• планиране на годишен бюджет, обезпечаващ нуждите по управлението на етажната собственост; Събиране на ежемесечни вноски на съкооператорите заплащане на дължимите разходи на входа.
• организиране на Общи събрания, завеждане на домова книга и регистрация на етажната собственост в общината съгласно ЗУЕС;
• ежедневен контрол на всички дейности по почистване на общите части, поддръжка на асансьорите, инспектиране на изправността на инсталациите в общите части;
• осигуряване на портиер и охрана при необходимост
/Монтаж на входна метална врата,Пощенски кутии ,Домофонна система,Монтаж на фотоклетки/
• постоянен диалог и контрол върху дейността на различните партньори, доставчици, подизпълнители, администрации;
• непрекъснат контрол за изпълнение на приетия от етажните собственици годишен бюджет, анализ на разходите и предлагане на мерки за тяхното намаляване;
• коректно осчетоводяване на получените суми и извършените плащания от името и за сметка на етажната собственост;
• асистенция и експертиза при настъпване на застрахователни събития
• Професионално почистване на офиси и жилищни сгради

Управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, се урежда с писмен договор с нотариална заверка на подписите между инвеститора и собствениците на самостоятелни обекти. Договорът се вписва по партидата на всеки самостоятелен обект и е противопоставим на неговите последващи приобретатели.

Copyright © 2021 Градски Дом град Стара Загора


Facebook twitter flicker skype youtube digg